Přehled OOPP proti pádu z pohledu technických norem

  • ČSN EN 341 Slaňovací zařízení pro záchranu – prostředky určené k záchraně, vyproštění nebo evakuaci regulovaným spuštěním dolů,
  • ČSN EN 353-1 Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení – prostředky se samosvornou funkcí určené k zachycení pádu při svislém pohybu (sestup/výstup) nasazené na pevně instalovaném vedení (např. drátěném laně nebo vodicí kolejnici),
  • ČSN EN 353-2 Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném vedení – prostředky se samosvornou funkcí určené k zachycení pádu při svislém pohybu (sestup/výstup) nasazené na dočasně instalovaném laně ze syntetického materiálu,

Povinnosti spojené s pohybem ve výškách a nad volnou hloubkou

  • zpracovaná rizika [ 102 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb. a § 4 odst. 1 NV č. 390/2021 Sb.] – přehled rizik a opatření k jejich odstranění či minimalizaci, vyplývajících z pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou, podmínek daného pracoviště, charakteru prováděné práce, použití daného nářadí a dalších souvisejících faktorů.
  • zdravotní způsobilost [ 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb.; § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb.; část II bod 9 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.] – pracovník nesmí vykonávat práce, jejichž náročnost neodpovídá jeho zdravotnímu stavu, proto musí úspěšně projít vstupním odborným vyšetřením a každé čtyři roky (v případě starších 50 let každé dva roky) absolvovat periodickou lékařskou prohlídku.

Novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb. vyšla ve sbírce pod č. 452/2022 Sb. dne 28.12.2022 a platnost předpisu je od 1.1.2023.

  1. Nejpodstatnější změnou je, že u zaměstnanců v 1. a 2. kategorii nejsou periodické prohlídky povinné.

Nově se u zaměstnanců v 1. a 2. kategorii bez profesního rizika (došlo ke změně terminologie, původně se jednalo o „riziko ohrožení zdraví“) uvedeného v příloze novely vyhlášky nebudou periodické prohlídky povinné.

Prohlídky se nově u zaměstnanců v 1. a 2. kategorii bez profesního rizika provádějí pouze na žádost zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Komentář: Vyžaduje-li zaměstnanec nebo zaměstnavatel periodickou prohlídku, vystaví zaměstnavatel zaměstnanci žádost o provedení této prohlídky.

Co se týče vstupních prohlídek, jejich provedení prozatím zůstává povinné.

Nová legislativa v oblasti vyhrazených technických zařízení zákon č. 250/2021 Sb. - zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů


Základním prvkem zákona, je rozdělení vyhrazených technických zařízení podle míry rizika z hlediska jejich provozu do tříd a skupin. Vychází se přitom z obecných požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst.1směrnice89/391/ES

Dne 22. 6. 2022 byly vládou České republiky na jejím zasedání schváleny prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Konkrétně se jedná o následující předpisy:

V rámci opakovaného školení BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky u našeho klienta, byl i nácvik možné evakuace pracovníka z jímky. Pracovníci mají k dispozici evakuační trojnožku TM -9, naviják RUP 502, celotělové postroje, smyčky, spojky a další vybavení a které aktivně používají při práci v riziku pádu. V rámci nácviku evakuace, proběhla kontrola a složení zařízení TM- 9, zajištění pracovníka (figuranta), nácvik spouštění i vytahování a následná demontáž a uložení zařízení.