Novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb. vyšla ve sbírce pod č. 452/2022 Sb. dne 28.12.2022 a platnost předpisu je od 1.1.2023.

  1. Nejpodstatnější změnou je, že u zaměstnanců v 1. a 2. kategorii nejsou periodické prohlídky povinné.

Nově se u zaměstnanců v 1. a 2. kategorii bez profesního rizika (došlo ke změně terminologie, původně se jednalo o „riziko ohrožení zdraví“) uvedeného v příloze novely vyhlášky nebudou periodické prohlídky povinné.

Prohlídky se nově u zaměstnanců v 1. a 2. kategorii bez profesního rizika provádějí pouze na žádost zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Komentář: Vyžaduje-li zaměstnanec nebo zaměstnavatel periodickou prohlídku, vystaví zaměstnavatel zaměstnanci žádost o provedení této prohlídky.

Co se týče vstupních prohlídek, jejich provedení prozatím zůstává povinné.

  1. Další podstatnou změnou je změna v provádění tzv. dohledů na pracovišti.

 Podle zákona č. 373/2011 Sb., § 57, odst. 1, písm. c) je poskytovatel pracovně lékařských služeb povinen provádět pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci nejméně v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 79/2013 Sb.).

 

Komentář: Dosud probíhaly dohledy na všech pracovištích zaměstnavatele ve většině případů 1x ročně. Nově se dohled vykonává na pracovištích zaměstnavatele nejméně jedenkrát za 3 roky a to pouze, jde-li o práce zařazené do druhé rizikové, třetí a čtvrté kategorie (2R, 3 a 4) podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „riziková práce“), anebo, jde-li o profesní riziko nebo jsou-li pro tyto práce stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jiným právním předpisem.

U ostatních prací zařazených v kategorii první a druhé podle zákona o ochraně veřejného zdraví se dohled provádí, pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel pracovně lékařských služeb. V těchto případech frekvenci stanoví zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem pracovně lékařských služeb s ohledem na charakter provozu a výskyt rizikových faktorů. Dohled se neprovádí zejména v dopravních prostředcích zaměstnavatele a v zařízeních, která jsou ve zkušebním provozu.