Povinnosti spojené s pohybem ve výškách a nad volnou hloubkou

  • zpracovaná rizika [ 102 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb. a § 4 odst. 1 NV č. 390/2021 Sb.] – přehled rizik a opatření k jejich odstranění či minimalizaci, vyplývajících z pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou, podmínek daného pracoviště, charakteru prováděné práce, použití daného nářadí a dalších souvisejících faktorů.
  • zdravotní způsobilost [ 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb.; § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb.; část II bod 9 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.] – pracovník nesmí vykonávat práce, jejichž náročnost neodpovídá jeho zdravotnímu stavu, proto musí úspěšně projít vstupním odborným vyšetřením a každé čtyři roky (v případě starších 50 let každé dva roky) absolvovat periodickou lékařskou prohlídku.
  • odborná způsobilost – doklad o absolvování příslušného školení [ 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.; část II bod 9 přílohy k NV č. 362/2005 Sb.] – znalost právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, včetně zpracovaných rizik, praktická dovednost bezpečného pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou zahrnující plnění předpokládaných pracovních úkolů včetně provedení záchrany kolegy po mimořádné události. Zároveň způsobilost používat OOP proti pádu [úvod a čl. 4.2.2 písm. d) ČSN EN 365].
  • seznámení s OOP proti pádu a návody používání OOP proti pádu [ 3 odst. 3 nařízení vlády č. 390/2021 Sb.; část II bod 3 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a čl. 4.2.2 písm. d) ČSN EN 365] – znalost používaných OOP proti pádu, včetně způsobů a limitů jejich použití a jejich dokonalé ovládání.
  • protokoly z periodických kontrol OOP [čl. II bod 1 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.] – bezpečnost OOP závisí na jejich bezzávadném a provozuschopném stavu proto musí být pravidelně kontorlovány odborně způsobilým pracovníkem pověřeným výrobcem.
  • technologický postup [část II bod 7 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.] – některé práce vyžadují zpracování technologického postupu, v němž je, mimo jiné, uveden vedoucí pracovník, seznam pracovníků, použité OOP, kotevní body, zabezpečení pracoviště a jeho okolí, postupy při mimořádných událostech atp., vč. seznámení s technologickým postupem.
  • pověření ke kotvení a k výběru OOP [část II bod 5 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.] – u prací, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určuje vhodné OOP a kotevní body pověřený a odborně způsobilý pracovník.

Převzato z craa.cz