Novinka: zařízení AT 251

Naše firma nabízí jistící vzpěru do betonových panelů tzv spirolu. Jedná se o mobilní zařízení splňující normu 795 typu B, a je určena až pro 3 osoby. Je lehká a rychle přemístitelná. Pracovníkům nabídne možnost, jak se pohybovat zajištěni v místech s rizikem pádu. Cena zařízení AT 251 je stanovena na 3500 Kč bez DPH

Video z montáže DUO (youtube)

 V sekci KE STAŽENÍ jsou přidány nové katalogy. 

  

S účinností od 1.9. 2015 byla zrušena vyhláška č. 288/2003 Sb. a je nahrazena vyhláškou č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

  • Jednou z hlavních změn je, že zakázané práce, tj. § 2 až § 4 pro zaměstnankyně a § 5 až § 6 pro mladistvé zaměstnance, jsou přeformulovány a doplněny tak, aby byly v souladu se současně platnými předpisy. Nově jsou požadavky uváděny s odkazy na současně platné předpisy

Ve stejném termínu byla vydána vyhl. č. 181/2015 - novela vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií účinná od 1. 10. 2015.

  • Změny se týkají zejména Přílohy č. 1, Kapitoly 6 – Fyzická zátěž, pro práce zařazené do druhé i třetí kategorie. Jde o upřesnění pravidelné pracovní činnosti a občasných pracovních úkonů. Pro kategorii třetí, kam jsou zařazeny práce, při nichž jsou překračovány hodnoty pro zařazení do druhé kategorie, došlo k podrobnému upřesnění dalších prací sem zařazených.

V minulém týdnu se v Ostravě konala výstava střechy stavby. Naše společnost se letos rozhodla této akce neúčastnit. Abychom nezůstali stát úplně mimo, rozhodli jsme se dát reklamu do investorských Stavebních novin 1/2015, které se rozdávali právě na této výstavě. Doufáme, že i touto cestou, se dostává nutnost zabezpečit své stavby z hlediska budoucí údržby střech do vyššího podvědomí právě investorů, projektantů a dalších odpovědných lidí. Kdo ví, třeba se příští rok shledáme a budeme moci danou problematiku prodiskutovat přímo ve stánku jako vystavovatelé.

Za PREVENT MORAVA s.r.o. Petr Mikulčák