Bezpečnost práce

 • Společnost zajišťuje výkon funkce odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (bezpečnostní technik) dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů u klientů z řad právnických resp. fyzických podnikajících osob, a to buď na základě příkazní smlouvy v případě trvalé spolupráce nebo na konkrétní objednávku.

 

 • Rozsah nabízených služeb:
  • Zpracování, vedení a aktualizace dokumentace BOZP
  • Školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Výkon funkce koordinátora BOZ na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Prodej bezpečnostních tabulek 

Oblast práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Pro výše uvedenou oblast nabízíme:

 • řešení zabezpečení při těchto pracích, včetně dodání osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky,
 • vstupní a periodická školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou,
 • navržení optimálního řešení použití osobní ochrany proti pádu z výšky, včetně praktického zaškolení v používání těchto prostředků,
 • provádění periodických kontrol osobních ochranných prostředků pro práce ve výškách.