Dokumentace BOZP

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracováváme dokumentaci týkající se BOZP, která vyplývá z právních předpisů a norem platných v ČR, požadavků ISO a standardů objednatele.

Jedná se zejména o:

 • zpracování směrnice pro řízení a organizaci BOZP,
 • zpracování směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek,
 • zpracování dopravních, skladových a provozních řádů,
 • zpracování návodů pro obsluhu ke strojům a zařízením,
 • odborné poradenství v oblasti zpracování pracovních postupů,
 • zajištění funkce koordinátora BOZP na staveništi dle zák. 309/2006 Sb.,
 • zpracování plánů BOZ pro stavby,
 • zapracování bezpečnosti práce jako součást stavebně – technické dokumentace,
 • zavedení knih úrazů a řešení úrazovosti na pracovištích,
 • Vyhledání rizik - dle požadavků zákoníku práce,
  • hodnocení rizik ve vztahu k přidělování osobních ochranných pracovních pomůcek
  • hodnocení zdravotních rizik s ohledem na zařazení zaměstnanců do kategorii
  • hodnocení rizikovosti strojů
 • zavedení a provádění kontrol v oblasti BOZP,
 • provádění revizí zdvihacích zařízení,
 • zajišťování revizí elektro, plynového zařízení a tlakových nádob.

nový text

Naše společnost, ve spolupráci s externími konzultanty, poskytuje poradenské a konzultační služby při získávání dotačních prostředků z operačních programů EU.

Rádi poskytneme poradenství a konzultaci subjektům v problematice zajišťování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Společnost disponuje v této oblasti dostatečným počtem odborných zaměstnanců s více jak 15-ti letou zkušeností. 

Provádíme výkon funkce koordinátora BOZ na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů jak ve fázi projektování stavby, tak i ve fázi její realizace. Zpracováváme rovněž i plány BOZ stavby a provádíme jejich aktualizace. Zpracováváme i dokument o ohlášení stavby pro podání na oblastní inspektorát práce.

Podkategorie